யார் யார்

வரிசை
எண்
பெயர் மற்றும் பதவி பொருள் தொலைபேசி
எண்.
1. திரு. G. சாந்தமூர்த்தி. இயக்குனர் தகவல் அறியும் உரிமை
சட்டத்தின் கீழ் முதல்
மேல்முறையீடுட்டு அதிகாரி,
திட்டம் மற்றும் கண்காணிப்பு,
வலைதள செய்தி அலுவலர்.
(0)+91-413-2248668
+91-413-2249669
தொலைநகல்:
+91-413-2249899
2. திரு. C.L. ஆனந்தகுமார்
செல்வராஜ்,
இணை இயக்குனர்
திட்ட அமலாக்கம் வலைதள
செய்தி அலுவலர்
2249669
3. திரு. R. அசோகன்,
துணை இயக்குனர்
வங்கி, சிறுசேமிப்பு மற்றும்
மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி
2243019
4. திரு. V. அருள்மொழி,
துணை இயக்குனர்
திட்டம் அமலாக்கம், அலுவலக
பயிற்சி
2248071
5. திரு. M. திருநாவுக்கரசு,
துணை இயக்குனர்
சிறப்புகூறு நிதி திட்டம்
மற்றும் பயிற்சி அலுவலக
நூலகம்
2243019
6. துணை இயக்குனர் (கா-யிடம்) திட்ட கண்காணிப்பு மற்றும்
ஆதார் இணைப்பு
2249669
காரைக்கால் கிளை அலுவலகம், காரைக்கால்
7. திரு. பாலசுப்ரமணியன்,
துணை இயக்குனர் &
திரு. பாலாஜி, துணை இயக்குனர்
காரைக்கால் மாவட்ட திட்டம்
சார்ந்த பணிகள்
(0)+91-4368-222767
(0)+91-4368-222530
8. மாஹே பிராந்தியம்
திட்ட உதவியாளர் (கா-யிடம்)
மாஹே திட்டம் சார்ந்த
பணிகள்
(0)+91-490-2333235
9. ஏனாம் பிராந்தியம்
சுலேகா சுல்தானா,
ஏனாம் திட்டம் சார்ந்த பணிகள் (0)+91-884-2325106
முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 05-11-2019