உதவி

பல்வேறு கோப்பு வடிவங்களைக் காணலாம்

பயன்பாட்டு ஆதரவு
திரை காட்சிக்கு கட்டுப்படுத்த இந்த வலைத்தளம் வழங்கிய அணுகல் விருப்பத்தை பயன்படுத்தவும். இந்த விருப்பங்கள் உரை இடைவெளிகளை அதிகரிக்கின்றன, தெளிவான தெரிவுநிலை மற்றும் சிறந்த வாசிப்புக்கான உரை அளவு மற்றும் வண்ணத் திட்டத்தை மாற்றுகின்றன.

உரை அளவு ஐகான்
ஒவ்வொரு பக்கத்தின் மேலுள்ள சின்னங்களுக்கான பல விருப்பங்கள் கிடைக்கப்பெற்ற பின்:

increase text size உரை அளவு அதிகரிக்கும்: உரை அளவை இரண்டு நிலைகளுக்கு அதிகரிக்க அனுமதிக்கிறது

Decrease text size உரை அளவு குறைக்க: உரை அளவை ஒரு மட்டத்திற்கு குறைக்க அனுமதிக்கிறது

Normal text size சாதாரண உரை அளவு: இயல்புநிலை உரை அளவை அமைக்க அனுமதிக்கிறது

வண்ணத் திட்ட மாற்றம்
வண்ணத் திட்டத்தை மாற்றுவது சரியான பின்னணி மற்றும் உரை வண்ணத்தை செயல்படுத்துகிறது, இது தெளிவான வாசிப்புத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துகிறது. வண்ணத் திட்டத்தை மாற்றுவதற்கான நான்கு விருப்பங்கள் உள்ளன.:

Defaultஇயல்புநிலை கான்ட்ராஸ்ட் திட்டம்

Yellow text சாம்பல் பின்னணியில் மஞ்சள் உரை

Black text கருப்பு பின்னணியில் மஞ்சள் உரை

குறிப்பு : வண்ணத் திட்டத்தை மாற்றுவது, திரையில் உள்ள படங்களை பாதிக்காது

தொடர்புடைய இணைப்புகள்:

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 26-12-2018