பதிப்புரிமை கொள்கை

இந்த வலைத்தளத்தின் உள்ளடக்கங்கள் திட்டம் மற்றும் ஆராய்ச்சி துறை, புதுச்சேரி அரசு ஆகியவற்றின் அனுமதி இல்லாமல், ஓரளவு முழுமையாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ மீண்டும் உருவாக்க முடியாது. மற்றொரு வெளியீட்டின் ஒரு பகுதியாக குறிப்பிடப்பட்டால், ஆதாரம் சரியான விதத்தில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த வலைத்தளத்தின் உள்ளடக்கங்களை தவறாக அல்லது ஆட்சேபிக்கக்கூடிய சூழலில் பயன்படுத்த முடியாது.

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 23-12-2019